Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ


Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, στο χώρο της Υγείας, εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία (ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ), η οποία αφορά τα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, την αξιολόγηση της τεχνικής τους επάρκειας και την επιβεβαίωση καταλληλότητας των απεικονιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστευθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 15189 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ανεξαρτήτως του αριθμού του προσωπικού τους ή/και την έκταση των απεικονιστικών δραστηριοτήτων τους.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr