Αρχική Σελίδα
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα
 

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

 
Το ΕΣΥΔ Κανονισμοί & Έγγραφα Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων Πίνακες Διαπιστεύσεων Πληροφορίες για τη Διαπίστευση


  Νέα & Ανακοινώσεις  
 
 
H παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των λειτουργιών του Ε.ΣΥ.Δ., με την αρωγή του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.