Οδηγίες Εργασίας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Οδηγίες Εργασίας
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Οδηγίες Εργασίας  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ
 
Τρόπος αναγραφής Πιστοποιητικών Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-22)
 
Υπαγωγή ενοτήτων των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης σε Πεδία Διαπίστευσης Φορέων ανά πρότυπο διαπίστευσης σύμφωνα με την ΥΑ 3354/91/ΦΕΚ/149Β/14.2.2001(ΕΣΥΔ ΟΕΦ-27)
 
 Διαδικασία για την αξιολόγηση Φορέων μέσω απομακρυσμένης αξιολόγησης λόγω εκτάκτων συνθηκών (COVID-19) (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-42)
 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
Εφαρμογή της ΚΥΑ 245090 για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-25)
 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΛΕΓΧΟΥ
Οδηγία Εργασίας σχετικά με τους Φορείς Ελέγχου Οχημάτων  μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την Συμφωνία ADR (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-38)
 
Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων/ Ελέγχου (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-2)
 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-32)
Τεκμηρίωση 3ετούς προϋπηρεσίας όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 618/43/2005 (EΣΥΔ ΟΕΦ-36)
 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-1)
 
 Τρόπος επιλογής και καθορισμός επιτόπιων αξιολογήσεων για το πρότυπο ISO 9001 (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-37)
 
ΚΤΕΟ
 
Όρια αποδοχής/απόρριψης για τις μετρήσεις αποσβεστήρων κραδασμών (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-18)
 
Όρια αποδοχής/απόρριψης μετρήσεων Φωτομέτρου (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-31)
 
Γενικές απαιτήσεις για Διαπίστευση ΚΤΕΟ (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-20)
 
Διακρίβωση οργάνων ελέγχου ΚΤΕΟ (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-21)
 
Επιτόπια Αξιολόγηση οχημάτων (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-19)
 
Υπολογισμός ανθρωποημερών αξιολόγησης ΚΤΕΟ (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-3)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Χαρακτηρισμός- Τύποι μη Συμμορφώσεων (ΕΣΥΔ ΟΕΕ- 7)
 
Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΟΕΕ-11)
Διαδικασία Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης (ΕΣΥΔ ΟΕΕ-20)

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr