Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες  
 

  Κριτήρια  
 
Kριτήρια Διαπίστευσης (.pdf)

  Κατευθυντήριες Οδηγίες  
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Διοργανωτών Σχημάτων Δοκιμών Ικανότητας για Εργαστηριακές Δοκιμές
Κατευθυντήρια Οδηγία για την  Διαπίστευση Εργαστηρίων για Οργανοληπτικές Δοκιμές (Οοσμή και Γεύση) σε νερά
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας Υπηρειών Υγιείας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 Σχετικά με το Σύστημα Κατάταξης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & των Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων σε Αστέρια και Κλειδιά.
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Εργαστηρίων Ιατρικής Απεικόνισης
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Αξιολόγηση Φορέων / Εργαστηρίων για την Έγκριση τύπου, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Αξιολόγηση Φορέων Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση ΚΤΕΟ
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Εργαστηρίων σε Ευέλικτο Επίπεδο
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/68/ΕE «Εξοπλισμός υπό πίεση»
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ «Μηχανήματα»
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Αξιολόγηση Εργαστηρίων Μη Καταστροφικών Δοκιμών
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Ανάπτυξη και Αναγνώριση Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εφαρμογή της ΕΛΟΤ CEN TS 15675:2007 σε Εργαστήρια Πραγματοποίησης Δειγματοληψιών σε Απαέρια
Κατευθυντήρια Οδηγία για Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων
Κατευθυντήρια Οδηγία Ανεμολογικών Μετρήσεων για την Εκτίμηση του Αιολικού Δυναμικού με σκοπό το Σχεδιασμό Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Γενικών Μεθόδων Προσδιορισμού Μετάλλων σε Τρόφιμα (pdf)
GMO (pdf) 
Διακρίβωση (.pdf)
Δομικά Προϊόντα (.pdf)
Ιχνηλασιμότητα (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Δειγματοληψία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων για Μικροβιολογικές Δοκιμές σε δείγματα νερού και τροφίμων (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Υγιείας και Ασφάλειας στην εργασία (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Επικύρωση Μεθόδων Προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (.pdf)
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εφαρμογή της Διακρίβωσης Εξοπλισμού και της Ιχνηλασιμότητας των Μετρήσεων στους Φορείς Ελέγχου
Κατευθυντήρια Οδηγία για την εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 για φορείς ελέγχου κατά ADR
Κατευθυντήρια Οδηγία για την Εκτίμηση των Παραμέτρων Επικινδυνότητας για την Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης των Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr