Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO/IEC 27006:2015/Amd1:2020


Οι φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO/IEC 27001) διαπιστεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 και ISO/IEC 27006.

Από 27η Μαρτίου 2020 είναι διαθέσιμη η αναθεωρημένη έκδοση του Προτύπου ISO/IEC 27006:2015/Amd1:2020. Σημειώνεται ότι στην νέα έκδοση του 2020 τροποποιούνται έξι παράγραφοι της αντίστοιχης έκδοσης του 2015.

Στις 27 Ιουλίου 2020, η IAF έλαβε την απόφαση «Transitional Arrangement for ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.iaf.nu/articles/%20ISO_IEC_27006_2015_AMD_1_2020_Transitional_Arrangement_/661 . Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία μετάβασης στο ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 είναι η 31.03.2022. Επίσης, η απόφαση ορίζει ότι οι αξιολογήσεις για τις μεταβάσεις θα γίνονται στα γραφεία των φορέων πιστοποίησης κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις τους. Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την ανωτέρω απόφαση της IAF και αποφασίζει τα κάτωθι σχετικά με χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριών :


1.            Καταληκτική ημερομηνία μετάβασης στο ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020    

               είναι: 31.03.2022.

 

2.            Εφεξής οι αρχικές αξιολογήσεις γίνονται σύμφωνα με το ISO/IEC 27006:2015

               AMD 1:2020 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015.

 

3.            Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να στείλουν στο Ε.ΣΥ.Δ., το αργότερο μέχρι

               την 31.12.2020, τα ακόλουθα:

             

              α) Την αίτηση επέκτασης της διαπίστευσης.

              β) Ανάλυση των αλλαγών και προσδιορισμός των μέτρων που απαιτούνται για

              την προσαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης.

              γ) Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των επιθεωρητών και των

              υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

              δ) Επικαιροποιημένα έγγραφα και διαδικασίες σχετικές με πιστοποίηση ISO/IEC

              27001.

 

              Οι φορείς που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, θα πρέπει κοινοποιήσουν     

              στο Ε.ΣΥ.Δ., την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

 

4.           Οι αξιολογήσεις μετάβασης θα γίνονται στο πλαίσιο των ετήσιων επιτηρήσεων,     

              με την προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί εγκαίρως και πριν την ημερομηνία

              αξιολόγησης στην διεύθυνση διαπίστευσής του Ε.ΣΥ.Δ. η αίτηση και η

              τεκμηρίωση που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο 3.  

  

24.09.2020

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr