Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ EU ETS IV AVR FAR _ 2019Εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών AVR 2018/2067 και FAR 2019/331 για  την προετοιμασία της 4ης περιόδου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Αερίων Ρύπων EU ETS IV, 2021-2030


Το ΕΣΥΔ προκειμένου να τηρηθούν οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί από την ΕΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε την υιοθέτηση του κάτωθι προγράμματος από τους ήδη διαπιστευμένους Φορείς Επαλήθευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065:2013 και τον Κανονισμό Ε.Ε 600/2012

  1. Η επαλήθευση των εκθέσεων των βασικών δεδομένων (Baseline Data Report) και η επικύρωση των σχεδίων μεθοδολογίας παρακολούθησης (Methodology Monitoring Plans) απαιτεί διαπίστευση με πεδίο δραστηριότητας του activity Group 98 πως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης των ελεγκτών, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2018. Δεν απαιτείται πεδίο εφαρμογής επιπλέον του activity Group 98.
  2. Από τώρα και στο εξής, κάθε αρχική διαπίστευση / επαναπιστοποίηση ή επέκταση συμπεριλαμβανομένου του πεδίου AVR activity group 98 βασίζεται στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/331 (FAR 2019/331).
  3. Οι υπάρχουσες διαπιστεύσεις, των Φορέων Επαλήθευσης για το πεδίο δραστηριότητας activity group 98, θα γίνονται αποδεκτές για την επαλήθευση FAR, ωστόσο το ΕΣΥΔ θα αξιολογήσει την ικανότητα των Φορέων Επαλήθευσης με έλεγχο τεκμηρίωσης στα γραφεία τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ετήσιας επιτήρησης και επιτόπια αξιολόγηση σε πελάτη τους. Οι Διαπιστευμένοι Φορείς Επαλήθευσης που δεν διαθέτουν διαπίστευση στο πεδίο δραστηριότητας AVR 98, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επέκτασης στο ΕΣΥΔ.
  4. Η καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας ως αρμόδια κρατική αρχή είναι η 15.05.2019.
  5. Οι υφιστάμενες Διαπιστεύσεις βάσει του Κανονισμού AVR 600/2012 πρέπει να μεταβούν στο νέο AVR 2018/2067 έως το τέλος του 2019, διότι η επαλήθευση του AER 2018 πρέπει να βασίζεται στο νέο Κανονισμό AVR.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr