Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Αιτήσεις για τη Διαπίστευση  
 

Αίτηση για Διαπίστευση Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων  ISO / IEC 17024:2012
Αίτηση για Διαπίστευση Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης EΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17021-1:2015
Αίτηση για Διαπίστευση Διοργανωτή Σχημάτων Δοκιμών Ικανότητας
Αίτηση για Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025
Αίτηση για Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017
Αίτηση για Μετάβαση  Εργαστηρίου στο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017
Αίτηση για Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων
Αίτηση για Διαπίστευση Περιβαλλοντικού Επαληθευτή (EMAS)
Αίτηση για Διαπίστευση Φορέα Eλέγχου ISO / IEC 17020:2012 
Αίτηση για Διαπίστευση Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012
Αίτηση για Διαπίστευση Φορέων Επαλήθευσης κατά  ISO 14065:2013 (EU-ETS - K (EE) 600/2012 & Κ (ΕΕ) 757/2015)

Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr